Proszę czekać

Proszę czekać

RODO

 • Administrator danych osobowych

  Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest Aleksandra Florczak „Namplan” z siedzibą w: 44-268 Jastrzębie-Zdrój, ul. 3 Maja 29, tel.: 32 422 67 58, e-mail: biuro@namplan.pl.

 • Odbiorcy

  Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów mogą być: Osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy; Podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów; Podmioty, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane na podstawie przepisów prawa; Odbiorcy danych tacy jak: kurierzy i banki.

 • Przetwarzane dane

  Przetwarzane dane osobowe nie są przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 • Cele przetwarzania danych

  Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów: 1) W związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa w szczególności dotyczących przechowywanie dowodów księgowych lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. 2) W związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.

 • Prawa przysługujące osobom, których dane przetwarzamy:

  1) Prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”. 2) Prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”. 3) Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”. 4) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”. 5) Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”. 6) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 „RODO”.

 • Cofnięcie zgody

  Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”.

 • Skargi

  Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznano, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.

 • Konsekwencje cofnięcia zgody

  Podanie danych w każdym celu jest dobrowolne, ale w przypadku niektórych z nich (takich jak: zawarcie umowy – zakup produktu, reklamacje , zwroty, inne usługi oferowane przez NAMPLAN) jest niezbędne do ich realizacji, konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości zawarcia wykonania przez NAMPLAN określonych zobowiązań.

 • Profilowanie

  W ramach marketingu bezpośredniego – w celu oferowania Państwu naszych produktów i usług, w tym dobieranie ich pod kątem Państwa potrzeb możemy wykorzystywać profilowanie. Działania związane z profilowaniem w celach marketingu bezpośredniego nie wywołują wobec Państwa skutków prawnych. Przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec marketingu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że: